Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van en met Praktijk voor Analytische Hypnotherapie Caroline Jonkman en alle daarmee verband houdende handelingen.

 

2. Bedrijfsomschrijving

Praktijk voor Analytische Hypnotherapie Caroline Jonkman richt zich op Hypnotherapie, Analytische Therapie en bewustwording, psychologische begeleiding en coaching. Praktijk voor Analytische Hypnotherapie Caroline Jonkman is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20162048.

 

3. Definities

Opdrachtnemer: Praktijk voor Analytische Hypnotherapie Caroline Jonkman, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van diensten.

Opdrachtgever: De cliënt, die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Praktijk voor Analytische Hypnotherapie Caroline Jonkman.

Overeenkomst: Alle gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de overeengekomen diensten.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
 2. De opdrachtgever draagt zorg voor alle informatie, waarvan de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

 

5. Tarieven en kosten

 1. Alle tarieven door opdrachtnemer opgegeven, zijn vrijblijvend.
 2. In de overeenkomst kunnen verdere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld reiskosten.
 3. Indien opdrachtgever telefonisch contact tussen twee consulten wenst dat niet gaat over het maken, afzeggen of verzetten van afspraken dan geldt een tarief van 22,50 euro per kwartier (tot het eerste kwartier is 22,50 euro, tot het tweede kwartier is 45 euro, tot het derde kwartier is 67,50 euro en maximaal is tot een uur, ten bedrage van 90 euro.

 

6. Betalingsvoorwaarden

 1. Betalingen worden na afloop van een gevolgde sessie door opdrachtgever per betaalverzoek voldaan, of bij eventuele storing per factuur of ander geldig betaalmiddel.
 2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door overmaking op IBAN NL81RABO0320353028 t.n.v. Praktijk voor Analytische Hypnotherapie Caroline Jonkman.
 3. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 4. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

 

7. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen beëindigd worden.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

 

8. Tekortkomingen – Afspraken verzetten

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 2. Bij afzeggingen van afspraken door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een afspraak, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

 

9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer en opdrachtgever geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer en opdrachtgever niet in staat zijn haar verplichtingen na te komen.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien mogelijk en na goedkeuring van de opdrachtgever, kan de verdere uitvoering van de overeenkomst worden overgenomen door een derde, die met opdrachtnemer daartoe een samenwerkingsovereenkomst heeft.

 

10. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de behandeling.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd van zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een behandeling of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

12. Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dien hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
 3. Komen opdrachtgever en opdrachtnemer niet tot overeenkomst dan behoudt de opdrachtgever zich het recht zich te wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) alwaar opdrachtnemer is aangesloten onder nummer 10053. Men kan zich ook richten tot de Tuchtcommissie van RBCZ, alwaar opdrachtnemer is aangesloten onder nummer 403163R.